Oaminj

Om alâxire

Omlu easti unã hiintsa (yeatsa mascurã i feaminã) tsi s-aflã tu nai ma-analta scarã a hiintsãloru (cari poati sã zburascã, s-mindueascã, s-facã hãlãts cu cari s-alãxeascã loclu di deavãrliga, etc.). Adzã, omlu bãndeadzã tu Locu, ma suntu hoari di cercetari adrati di ominji pi Lunã i tu spatsiu.

Note alâxire

 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.