Bârbatu poate hi:

  1. omu mascuru (nu feaminâ, muľeari) ți ari tricutâ di ilichia di ficioru, ari criscutâ ș-ari loatâ boea-ľi di-tu soni;
  2. ațea ți lu-ari unâ muľeari, omlu cu cari s-mârtâ; nicuchir;
David, di Michelangelo
Simvolo a bârbațiloru

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.