Muľari poate hi:

  1. feamina a omlui ți ari tricutâ di ilichia di featâ, ari criscutâ ș-ari loatâ boea-ľi di-tu soni;
  2. feamina cu cari si nsurâ unu bârbatu; nicuchirâ;
Venus
Simvolo trâ mulľeri

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.