Venus
Simvolo trã mulljeri

Muiere Modificare

Muljari poate hi:

  1. feamina a omlui tsi ari tricutã di ilichia di featã, ari criscutã sh-ari loatã boea-lji di-tu soni;
  2. feamina cu cari si nsurã unu bãrbatu; nicuchirã;

Vedz shi Modificare

 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.