Hâlăți

irgâlii cari agiutâ la fâțearea a unui lucru
(yinitâ di la Hâlati)

Hãlãtsi easti unã irgãlii cari agiutã la fãtsearea a unui lucru.

Unã cutii modearnã cu hãlãtsi

Ca bunãoarã, suntu hãlati muzicalã, ca chitara; suntu shi hãlati di shtiintsã, ca telescopu icã microscopu. Suntu shi halati cari suntu ufilisati a toti dzilili, ca bunãoarã aclu.