Locu (cu alti zboari: planeta Terra icã planeta albastrã) easti a treia planetã cari s-anvãrteashti unãoarã deavãrliga-a soarilui, tu Sistemlu solaru.

Loclu dit spatsiulu

Pi loclu suntu toati, muntsãlji, cãmpurli, arãurli, arãdzãmurli, horli sh-cãsãbadzljii tsi fac tuts deadun unã nai, unã duvleti, etc.

Simvollu easti 🜨.

Loclu easti unica planetã pi cari s-cunoashti cã existã hiintsi (ma unlii dzicu cã existeadzã extratireshtrilii, tsi suntu hiintsi dit nafoarã-a Loclui).