Dictsiunar a Limbãljei Armãneascã

Dictsiunar a Limbãljei Armãneascã[1] easti unu dicționaru scriatu pri limba armâneascâ di Tiberius C. Cunia, scriitoru armânescu.

Dicționarlu ari 1134 di frândzâ, și trițearea pri româneaști, frânțeascâ și englezâ (anglicheascâ) trâ tuti zboarâ li. Fu scosu tu padi tu Andreu 2008, ca unâ ediție temporarâ (pirastica).

ReferințiModificare

  1. Titlulu lungu: Dictsiunar a limbãljei Armãneascã (di-aoa sh-vãrã 100 di anj) dupã dictsiunarili T. Papahagi, S. Mihăileanu shi I. Dalametra sh-cu turnarea-a zboarãlor armãneshti tu limbili rumãnească, frãntsească shi inglizeascã

Izvuri di nafoarâModificare