Dictsiunar a Limbãljei Armãneascã

Dictsiunar a Limbãljei Armãneascã[1] easti unu dictsionaru scriatu pri limba armãneascã di Tiberius C. Cunia, scriitoru armãneacu.

Dictsionarlu ari 1134 di frãndzã, shi tritsearea pri romãneashti, frãntseascã shi englezã (anglicheascã) trã tuti zboarã li. Fu scosu tu padi tu Andreu 2008, ca unã editsie temporarã (pirastica).

ReferintsiModificare

  1. Titlulu lungu: Dictsiunar a limbãljei Armãneascã (di-aoa sh-vãrã 100 di anj) dupã dictsiunarili T. Papahagi, S. Mihăileanu shi I. Dalametra sh-cu turnarea-a zboarãlor armãneshti tu limbili rumãnească, frãntsească shi inglizeascã

Izvuri di nafoarãModificare