Chirisharu easti anșasilu mesu a anlui (tsi yini dupâ Maiu shi s'aflã nãintea-a Alunarlui);

Les Très Riches Heures du duc de Berry juin.jpg

Mesu aestu ari 30 di dzãli.