Zboara dzuã icã dzãuã poate hi:

  • chirolu tsi s'tindi ditu apirita pãnã tu ascãpitata a soarilui;
  • sãhãtsli (24) tsi trec di la unã njadzãnoapti pãnã la alantâ njadzãnoapti di dupã ea;


PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.