Alunaru easti anshaptilu mesu a anlui (tsi yini dupã Chirisharu shi s'aflã nãintea-a Avgustlui);

Les Très Riches Heures du duc de Berry juillet.jpg

Mesu aestu ari 31 di dzãli.