Sumedru easti meslu a anlui tsi yini dupã Yizmãciunu shi s'aflã nãintea-a Brumarlui.

Les Très Riches Heures du duc de Berry octobre.jpg

Mesu aestu ari 31 di dzãli.