Avgustu easti anoptilu mesu a anlui (tsi yini dupã Alunaru shi s'aflã nãintea-a Yizmãciunlui);

Les Très Riches Heures du duc de Berry aout.jpg

Mesu aestu ari 31 di dzãli.