Aprir

(yinitâ di la Apriru)

Apriru icã Priru easti ampaturlu mesu a anlui (tsi yini dupã Martsu shi s'aflã nãintea-a Mailui);

Les Très Riches Heures du duc de Berry avril.jpg

Mesu aestu ari 30 di dzãli.