Muzicã easti unã formã di artã tu cai sãntu boatse shi tãtseare cai sãntu expresate pi tu chirolu. Elementile di boatsi cum sãntu ufilizite tu muzica sãntu anãltsimea (tu cai sãntu melodia shi harmonia), rithmo (tu cai sântu tempo shi metru) shi cualitãtsile sonore di articulatsia, dinamica shi textura.

MuzicianjiModificare

Cunuscutsi muzicianji armãneshtã:

Cunuscutsi muzicianji:

Vedz shiModificare

Isvuri di NafoarãModificare

AltiModificare