Gãrtsia

(yinitâ di la Gârția)

>Gãrtsia gãrtsii gãrtsia Tesalia

Klaus Iohannis approves this article

Republica Gãrtsia
Ελληνική Δημοκρατία
Flâmburâ-a Gãrtsiiljei
Ethnosimvolo-a Gãrtsiiljei
Flâmburâ Ethnosimvolo
Hymna naționalâΎμνος εις την Ελευθερίαν
"Himna ti libertate"

Locația-a Gãrtsiiljei

Câsâbâ capital {{{Câsâbâ-capital}}}
38°00' N,
23°43' E
Nai ma mare câsâbă {{{Nai-ma-mare-câsâbă}}}
Limba ofițialâ Ellinica
Sistemu politic Republicã
 - Protministru Alexis Tsipras
Independențâ 25 Marțu 1821
datâ di Imperia Ottomanâ 
Membru-a UE di tu 1 Yinar 1981
Fața-a loclui  
 - Tutâ {{{Fața-a-loclui}}} km² ({{{Fața-a-loclui-loc}}}º)
Populația  
 - {{{an}}} {{{Populația}}} bân. (Loclu 74º)
 - Rufosâ 84 bân./km² ({{{Rufosâ-loc}}}º)
BPA {{{BPA_PPC_an}}}
 - Tutâ $$305.595 milliardhã (Loclu 37º)
 - Pi cap $$27,360
IDO (2004) 0.921 (24º) – analtu
Monetâ Euro ()1 (EUR)
Locu sâhate UTC +2/+3
Ḑuaa naționalâ {{{Ḑua-naționalâ}}}
Domeniu di Internetu .gr2
Prefixu di telefonu +{{{Prefix-telefonic}}}
1Di ninte-a yineariljei di Euro, Gãrtsia u-ufilizi Drahma gãrtsescã.
2 Idhyia-ashi u-ufilizeashce shi domenlu .eu deadun cu alantile staturi di Unia europeanã.

Gãrtsia, Elladhã, ofitsialu Republica Elladhã (gãr.: Ελληνική Δημοκρατία, Elliniki Dhimokratia) easti un crat tu Not-Datlu ali Europa, membru ali Unia europeanã. Capitala Grechiiľei easti Athina (Αθήνα).

Ari sinuri cu Arbinishia, Republica Machedhonia shi Vulgharia tu Aratsili shi cu Turchia tu Datã.

StatModificare

Elladhã:

 • loc 131,957 km²
 • populatsia 10,768,477 (2017)

Cãsãbãlu capital: Athina

ProvintsiiModificare

Elladhã easti adratã di-tu 13 provintsii:

 1. Epiru - Enina
 2. Tesalia - La Arsa
 3. Makedonia ditu Ascãpitatã - Kozani
 4. Makedonia ditu Mesi - Sãruna
 5. Makedonia ditu Apiritã i Trakia - Komaotini
 6. Attica - Athina
 7. Insulili Ionieni - Corfu
 8. Peloponeslu - Tripoli
 9. Gãrtsia Tsentralã - Lamia
 10. Creta - Heraklion
 11. Eghea di Nordu - Mytilene
 12. Eghea di Sudu - Ermoupoli
 13. Gãrtsia ditu Ascãpitatã - Patras

IsturieModificare

Isturiia ali Gãrtsie easti una di tu nai ma avuti di tu alumi shi easti pircunuscutã ti multsãľi filozofi a ľei, cacum Platonu, Aristotelu shi bãsiladz cacum Alexandru Marli icã Leonidasu u fu. Di Gãrtsie si shtii cã easti loclu iu fu faptã Democratsia, tra atsea cã tu stati-cãsãbadz cacum Athina, tora capitala ali Gãrtsie, s'alidzea ti prota oarã lideri tu loclu a bãsiladzloru. Tu chirolu alu Alexandru Marli, unã amirãľie multu mari fu adratã, cai si tindea di la Gãrtsia modernã, pãnã tu Egiptu, Iranu shi sinurli cu India.

Tu anlu 2004, tu Gãrtsie s'tsãnurã Giocurili Olimpici di vearã. Di tu 2009, Gãrtsia s'aflã tu unã crizã economicã.

Izvuri di NuntruModificare

Izvuri di NafoarãModificare

BiblioyrathiľiModificare

Format:Unia europeanâ