Herbert von Karajan

Herbert von Karajań (s-ghiuvuseașce /Herbert fon Caraian/; faptu pi 5 di Aprir 1908 tu Salzburg, Austria muri 16 di Alunar 1989 idhyia tu Salzburg, Austria) ira un di nai ma cunuscuțľi dirighențâ cu soia armâneascâ.

Dirighentulu Herbert von Karajan

Nâs ira hiľlu di unâ familia di analtâ burjoazia di Salzburg vinitâ di Gârția. Para-para-paplu-a lui, sum numâ Ioryi Ioani Caraiani (ell: Γεώργιος Ιωάννης Καραγιάννης), ira faptu Cozani, Gârția ți tu ațel chiro ira tu Imperia Ottomanâ tu Machedonia Gârțeascâ, fudzi tu Viena anlu 1767 și deppia tu Chemnitz, Saxonia. Nâs și frati-su partițiparâ tu formația-a industriiľei ti textil tu Saxonia, și a doilor âl-ira datâ titulâ di nobilitate di Vâsiľelu Frederic Augustus al Treilu pi 1 di Cirișar, anlu 1792, di iu yine și prefixlu "von" tu familia-a lor.


Izvuri di NuntruModificare

Izvuri di NafoarâModificare

AltiModificare

BiblioyrathiľModificare