Terminlu Artã are cama multe noime shi pi limba armãneascã cãcum sh-pi alantile limbe.

Scriitorlu William Shakespeare

1. Artã putem s-u videm ca productulu di activitate omineascã tsi easte adratã cu intentsia s-le stimuleadzã sensurle omineshci cãcum shi minduiare omineascã cu tsi arta easte actsia, obiectu icã colectsia di actsie shi obiecte cai sãntu adrate cu intentsia s-le transmiteadzã emotsiile shi/icã obiectile. Piste descriptsia aistã, nu are vãrã definitsia ti cai are sinfunjilje, ti atsea cã mãrdzinle-a artãljei sãntu subiective, a stimulu ti artã s-dzãtse creativitate omineascã.

2. Di alantã parte Artã (artile) poate s-u videm shi ca subdivizia-a culturãljei tu cai are cama multu diviziur expresive. Atsia noi le-avem tu minte artile vizuale (arta mushatã, arta decorativã shi masturlãche) cãcum shi artile cu performansu, artile di limbã shi margheripsire.

Typurle di artã

alâxire
 
Mona Lisa di Leonardo da Vinci


Tu artile putem s-le bãgãm aiste distsipline:

Izvuri di nuntru

alâxire

Isvuri di Nafoarã

alâxire

Biblioyrafilj

alâxire
 
Commons