Hâlati muzicalâ

Instrument muzicalModificare

Unã hãlati muzicalã easti hãlatea cari-agiutã la fatsirea-a muzicii. Ca bunãoarã, hãlãtsi muzicali suntu chitara, avyiuliea, mandulinlu, muzichea, buzuchea, phianlu, etc.

Vedz shiModificare