Boatsea easti vrondulu naturalu tsi s-avdi cãndu omlu dishcljidi gura sh-alasã vimtulu s-treacã pritu coardili-lj tsi s-aflã tu gushi, icã vrondulu tsi s-fatsi (sh-ureaclja poati s-lu avdã) cãndu treamburã unã coardã (di-tu gusha-a omlui, di avyiulii, sh-multi alti soi di lucri). Cu boatsea omlu dzãshi zboarili, tsi ari faptã di gramati.

Boați

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.