Robert Nesta "Bob" Marley (6-li di Shcurtu, 194511-li di Maiu, 1981) fu unu cãntãtoru jamaicanu cama importantu tu anjli '70 shi '80. Cu lucrulu a lui featsi muzica reggae cama cunuscutã tu tutã dunjeaua.

Bob Marley tu 1980