Ghermanii

(yinitâ di la Ghermãnia)

Ghermanii, Ghermanie, Ghirmãnii, Ghirmãnie i Ghirmanii, Ghirmanie easti un stat cari s-aflã tu Europa dit Ascãpitatã shi cari easti bãnat di un popul acljimat shi cunuscut tu lumea tutã ca ghermanj.

Flambura ali Ghermanii
Ghermania tu Ivropi

Stat alâxire

Ripublica Fidiralã Ghermanã:

  • loc 357.578 km²
  • populatsia 83,019,213 (2018)

Cãsãbãlu capital: Berlin

Relighie alâxire

Culturã alâxire

Isturii alâxire

Resursi alâxire

Icunumii alâxire

Alti alâxire

Izvuri di Nuntru alâxire

Izvuri di Nafoarã alâxire

Bibliugrafii alâxire


Uniunea Europeană
Austria | Belghia | Cehia | Chipro | Croația | Danimarca | Estonia | Finlanda | Franța | Gârția | Ghermãnia | Irlanda | Italia | Letonia | Lituania | Luxemburg | Malta | Olanda | Portogallia | Polonia | Romãnia | Slovacia | Slovenia | Spania | Suidia | Ungaria | Vurgaria