Austria (pi ghirmãnescã: Österreich) easte statu tu Unia europeanã shi tu Europa. Austria are sinurle cu Ghermãnia, Cehia, Ungaria, Slovenia, Italia, Shwaitsa, Lichtenstein shi easte membrã ali Unia europeanã dit anlu 1995.

Cãsãbãlu capital easte Viena.


Uniunea Europeană
Austria | Belghia | Cehia | Chipro | Croația | Danimarca | Estonia | Finlanda | Franța | Gârția | Ghermãnia | Irlanda | Italia | Letonia | Lituania | Luxemburg | Malta | Olanda | Portogallia | Polonia | Romãnia | Slovacia | Slovenia | Spania | Suidia | Ungaria | Vurgaria