Shcurtu

(yinitâ di la Șcurtu)
Les Très Riches Heures du duc de Berry février.jpg

ShcurtuModificare

Shcurtu easti andoilu mesu a anlui (nai ma scurtul mes dit an cu 28 di dzãli trei anj cu arada, shi 29 ampatrulea).