Unã planetã easti unu corpu tsi s-aflã tu tseru, cari s-anvãrteashti anvãrliga unei steali. Trã noi, oamnili, nai ma maxoasã planetã easti Terra icã Loclu.

Planetili anvãrliga a Soarilui:
1: Mercuru, 2: Venusu, 3: Terra, 4: Marti, 5: Jupiteru, 6: Saturnu, 7: Uranusu, 8: Neptunu.

Vedz shi alâxire