Hoara Castle Combe, Wiltshire di Anglia.

HoaraModificare

 
Hoarã

Hoara easti unã adunari di casi multu ma njicã di unu cãsãbã, iu bãneadzã ma multu lumea tsi s-ljea cu lucrarea a agrilor.

Ahurhindalui cu revolutsiiljea industrialã, cama multsi oamini s-mutarã cãsãbãdz, tu proceslu a urbanizatsiiljei.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.