Lista a câsâbadzloru di-tu Republica Machidhunia

Aestã easti unã listã a cãsãbadzloru di-tu Republica Machedonia. Tu aestu cratu ari 34 di cãsãbadz, di-tu cari tsints au unã populatsie ma mari di 50 di njii shi doaosprãdzatsi cãsãbadz cu populatsie ma njicã di 10 njii di bãnãtori. Capitala, Scopia, easti casã ti un cirecu di bãnãtorli di-tu tutu cratlu. Tu anlu 2002, 59.5% di-tu bãnãtori sh-avea casili tu zonili urbani.

Harta a cãsãbadzloru di-tu Republica Machidonia.

CãsãbadzModificare

Tu data a cratluiModificare

 
Hartã cu regiunea a datãljei.
cãsãbã municipalitati populatsie stemã flamburã cadhuru
Berovo Berovo 7,002[1]
Delčevo Delčevo 11,500 [1]
Kočani Kočani 28,330 [1]
Makedonska Kamenica Makedonska Kamenica 5,147 [1]
Pehčevo Pehčevo 3,237 [1]
Probištip Probištip 8,714[1] no flag
Štip Štip 43,652[1]
Vinica Vinica 10,863 [1]

Tu data a njeadza-noptsãljiModificare

 
Hartã cu regiunea di-tu njeadzãnoaptea a datãljei.
cãsãbã municipalitati populatsie stemã flamburã cadhuru
Kratovo Kratovo 6,924 [1]
Kriva Palanka Kriva Palanka 14,558 [1]
Kumanovo Kumanovo 70,842 [1]

Regiunea PelagoniaModificare

 
Hartâ cu regiunea Pelagonia.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Bitule Bitola 74,550 [1]
Demir Hisar Demir Hisar 2,593 [1]
Crushuva Crushuva 5,330 [1]
Prilep Prilep 66,246 [1]
Resen Resen 8,748 [1]

Polog RegionModificare

 
Map of Polog Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Gostivar Gostivar 35,847 [1]
Tetovo Tetovo 52,915 [1]

Regiunea ScopiaModificare

 
Map of Skopje Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Scopia Greater Skopje 506,926[2]

Sudlu a DatâľeiModificare

 
Hartâ cu regiunea di-tu Sudlu a Datâľei.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Bogdanci Bogdanci 6,011 [1]
Gevgelija Gevgelija 15,685 [1]
Radoviš Radoviš 16,223 [1]
Strumica Strumica 35,311[1]
Valandovo Valandovo 4,402 [1]

Southwestern RegionModificare

 
Map of the Southwestern Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Debar Debar 14,561[1]
Kičevo Kičevo 27,067 [1]
Makedonski Brod Makedonski Brod 3,740 [1]
Ohrid Ohrid 42,033 [1]
Struga Struga 16,559 [1]

Vardar RegionModificare

 
Map of Vardar Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Demir Kapija Demir Kapija 3,275[1]
Kavadarci Kavadarci 29,188[1]
Negotino Negotino 13,284[1]
Sveti Nikole Sveti Nikole 13,746 [1]
Veles Veles 43,716[1]
Pulše Pulše 41,718

StatisticiModificare

Format:Col-begin Format:Col-2

Mãrli cãsãbadzModificare

Nai ma mãrli tsints cãsãbadz di-tu Machidonia suntu:

no. cãsãbã municipalitati populatsie
1 Scopia Greater Skopje 506,926
2 Bitule Bitule 74,550
3 Kumanovo Kumanovo 70,842
4 Prilep Prilep 66,246
5 Tetovo Tetovo 52,915

Format:Col-2

Njitsli cãsãbadzModificare

Ma njitsli tsints cãsãbadz tu aestu cratu suntu:

no. cãsãbã municipalitati populatsie
1 Demir Hisar Demir Hisar 2,593
2 Pehčevo Pehčevo 3,237
3 Demir Kapija Demir Kapija 3,275
4 Makedonski Brod Makedonski Brod 3,740
5 Valandovo Valandovo 4,402

Format:Col-end

Doaosprãdzatsi cãsãbadz au sum 10,000 di bãnãtori: Demir Hisar (2,593), Pehčevo (3,237), Demir Kapija (3,275), Makedonski Brod (3,740), Valandovo (4,402), Makedonska Kamenica (5,147), Kruševo (5,330), Bogdanci (6,011), Kratovo (6,924), Berovo (7,002), Probištip (8,714) and Resen (8,748).

Tu Machidonia ari mashi 5 cãsãbadz cu ma multu di 50,000 bãnãtori: Skopje (506,926), Bitola (74,550), Kumanovo (70,842), Prilep (66,246) and Tetovo (52,915). Aesti suntu nai ma mãrle cãsãbadz di-tu aestu cratu.

Shaptisprãdzatsi au bãnãtori anamisa di 10,000 shi 50,000: Veles (43,716), Štip (43,652), Ohrid (42,033), Gostivar (35,847), Strumica (35,311), Kavadarci (29,188), Kočani (28,330), Kičevo (27,067), Struga (16,559), Radoviš (16,223), Gevgelija (15,685), Debar (14,561), Kriva Palanka (14,558), Sveti Nikole (13,746), Negotino (13,284), Delčevo (11,500) and Vinica (10,863).

DemograficãModificare

cãsãbã municipalitati populatsie gruplu (i grupurli) ethnicu dominantu % di-tu gruplu (i grupurli) ethnicu dominantu limbãle dominanti % di-tu limbãle dominanti religia (pistea) dominantã % di-tu religia (pistea) dominantã
Berovo Berovo 7,002 Machidonji (6,404) 91.4 Machidhuneashti (6.816) 97.3 Orthodoxã (6.331) 90.4
Bitule Bitule 74,550 Machidonji (66,038) 88.5 Machidhuneashti (69,255) 92.8 Orthodoxã (66,492) 89.1
Bogdanci Bogdanci 6,011 Machidonji (5,761) 95.8 Machidhuneashti (5,813) 96.7 Orthodoxã (5,752) 95.6
Debar Debar 14,561 Arbinesh (10,768) 73.9 Arbinisheascã (11,510) 79 Islam (13,763) 94.5
Delčevo Delčevo 11,500 Machidonji (10,761) 93.5 Machidhuneashti (10,851) 94.3 Orthodoxã (10,594) 92.1
Demir Kapija Demir Kapija 3,275 Machidonji (3,161) 96.5 Machidhuneashti (3,191) 97.4 Orthodoxã (3,210) 98
Demir Hisar Demir Hisar 2,593 Machidonji (2,473) 95.3 Machidhuneashti (2,483) 95.7 Orthodoxã (2,486) 95.8
Gevgelija Gevgelija 15,685 Machidonji (15,060) 96 Machidhuneashti (15,238) 97.1 Orthodoxã (15,273) 97.3
Gostivar Gostivar 35,847 Arbinesh (16.890)
Machidonji (11,885)
47.1
33.1
Arbinisheascã (16,877)
Machidhuneashti (13,843)
47
38.6
Islam (23,686)
Orthodoxã (11,865)
66
33
Kavadarci Kavadarci 29,188 Machidonji (28,354) 97.1 Machidhuneashti (28,847) 98.8 Orthodoxã (28,210) 96.6
Kičevo Kičevo 27,067 Machidonji (15.031)
Arbineș (7,641)
55.5
28.2
Machidhuneashti (16.931)
Arbinisheascã (7,635)
62.5
28.2
Orthodoxã (15,139)
Islam (11,759)
55.9
43.4
Kočani Kočani 28,330 Machidonji (25,730) 90.8 Machidhuneashti (25,832) 91.1 Orthodoxã (25,448) 89.8
Kratovo Kratovo 6,924 Machidonji (6,724) 97.1 Machidhuneashti (6,709) 96.8 Orthodoxã (6,696) 96.7
Kriva Palanka Kriva Palanka 14,558 Machidonji (13,758) 94.5 Machidhuneashti (13,776) 94.6 Orthodoxã (13,785) 94.6
Kruševo Kruševo 5,330 Machidonji (4,273) 80.1 Machidhuneashti (4,562) 85.5 Orthodoxã (5,275) 98.9
Kumanovo Kumanovo 70,842 Machidonji (42.840)
Arbinesh (18,277)
60.4
25.7
Machidhuneashti (45.306)
Arbinisheascã (18,283)
63.9
25.8
Orthodoxã (46,766)
Islam (22,483)
66
31.7
Makedonski Brod Makedonski Brod 3,740 Machidonji (3,725) 99.5 Machidhuneashti (3,730) 99.7 Orthodoxã (3,731) 99.7
Makedonska Kamenica Makedonska Kamenica 5,147 Machidonji (5,096) 99 Machidhuneashti (5,106) 99.2 Orthodoxã (4,734) 91.9
Negotino Negotino 13,284 Machidonji (12,994) 97.8 Machidhuneashti (13,111) 98.6 Orthodoxã (12,900) 97.1
Ohrid Ohrid 42,033 Machidonji (33,791) 80.3 Machidhuneashti (34,910) 83 Orthodoxã (33,987) 80.8
Pehčevo Pehčevo 3,237 Machidonji (3,067) 94.7 Machidhuneashti (3,124) 96.5 Orthodoxã (3,078) 95
Prilep Prilep 66,246 Machidonji (61,320) 92.5 Machidhuneashti (64,669) 97.6 Orthodoxã (60,655) 91.5
Probištip Probištip 8,714 Machidonji (8,560) 98.2 Machidhuneashti (8,628) 99 Orthodoxã (8,648) 99,2
Radoviš Radoviš 16,223 Machidonji (13,991) 86.2 Machidhuneashti (14,027) 86.4 Orthodoxã (13,912) 85.7
Resen Resen 8,748 Machidonji (6,431) 73.5 Machidhuneashti (6,574) 75.1 Orthodoxã (6,382) 72.9
Sveti Nikole Sveti Nikole 13,746 Machidonji (13,367) 97.2 Machidhuneashti (13,396) 97.4 Orthodoxã (13,463) 97.9
Skopje Greater Skopje 467,257[3] Machidonji (332,778)
Arbineș (103,891)
71.2
20.5
Machidhuneashti (341.339) 73 Orthodoxã (343,197)
Islam (109,954)
73.4
23.7
Struga Struga 16,559 Machidonji (8.901)
Arbineș (5,293)
53.7
31.9
Machidhuneashti (9.665)
Arbinisheascã (5,615)
58.3
33.9
Orthodoxã (9,197)
Islam (7,075)
55.5
42.7
Strumica Strumica 35,311 Machidonji (32,075) 90.8 Machidhuneashti (32,123) 90,9 Orthodoxã (30,238) 85.6
Štip Štip 43,652 Machidonji (38,323) 87.7 Machidhuneashti (38,846) 88.9 Orthodoxã (39,127) 89.6
Tetovo Tetovo 52,915 Arbineș (28.897)
Machidonji (18,555)
54.6
35
Arbinisheascã (29.363)
Machidhuneashti (18,980)
55.4
35.8
Islam (33,509)
Orthodoxã (18,676)
63.3
35.2
Valandovo Valandovo 4,402 Machidonji (4,279) 97.2 Machidhuneashti (4,303) 97.7 Orthodoxã (4,064) 92.3
Veles Veles 43,716 Machidonji (40,269) 92.1 Machidhuneashti (40,576) 92.8 Orthodoxã (40,135) 91.8
Vinica Vinica 10,863 Machidonji (9,246) 85.1 Machidhuneashti (9,290) 85.5 Orthodoxã (8,989) 82.7
Izvurlu easti: Numirarea a bãnãtorloru di-tu 2002

ReferintsiModificare

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 Format:Cite Web
  2. Government of the Republic of Macedonia. „2002 census results” (PDF). stat.gov.mk. 
  3. According to the 2002 census.

Vedz shiModificare