Europa

(yinitâ di la Evropa)

Europa iasti un continentu shi s-veadi di punctu gheografic shi gheologhic ca giumitati-insula, ama idhyia ashi s-veadi ca continentu di punctu cultural, sh-nu factic. Tu Aratsile, Europa ari mardzinã cu Ocheanlu Arctic, pi Westu cu Ocheanlu Atlantic, pi Notlu cu Amarea Mediteranã shi Amarea Lae shi pi Datlu cu Muntile Ural shi Laclu Caspic.

Harta politicã

Mas u-videm ca continentu, Europa easte al dheftherlu nai ma njic continentu tu lume cu 10,600,000 km² di fatsa-a loclui, a easte cama mare sade di Australia. Dupu numirlu di bãnãtori cai bãneadzã tu Europa, nãsã easte al treia di aradã dupu Asia shi Africa cu 799,466,000 di bãnãtori, icã mas u-videm cama global, tu Europa bãneadzã 1/8 di bãnãtorlji-a lumiljei.

Mãrdzinle di Aratsile, Westu shi Notlu sãntu determinate cum lipseashce, shi sade mardzina di Datlu nica easte subiectu di discusiuri. Azã nãsã s-mindueashce cã easte di Muntile Ural, dupu atsea pi Datlu easte Arãolu Ural shi Laclu Caspic shi depoia yinã pi budzãle-a Amariljei Lae. Dupu atsea tutã Cavcazia easte tu Azia, alla dupu trendurle polititse multsã di staturle di Cavcazia sãntu tu Europa, alla aoatse noi va le-prezentãm sade atselji staturi cai sãntu delihia tu Europa.

Staturle tu Europa alâxire

Articulu capital Staturle tu Europa

Istoria alâxire

Fãntãnji di Nuntru alâxire

Fãntãnji di Nafoarã alâxire

Biblioyrafilj alâxire

Continentiľi di pi Terra
Africa
Asia
Antarctica
Australia
America
Europa
Oceania