Crushuva

Cãsãbã tu Republica ali Machedonia

Crushuva (mac. Крушево, gã. Κρούσοβo) easte un cãsãbã tu Machedonia di Nord. Ira format di Armãnj vinits di Moscopole, tu seculu XVIII, a dupu atsea vinirã shi Machedonji. Crushuva easte uniclu cãsãbã di tu lume iu Limba armãneascã easte limba ofitsialã.

Crushuva
Crushuva

Armãnj ditu CrushuvaModificare

Vedz shiModificare