Limba arbinișeascâ

Limba arbinisheascã (shqip [shkip] i gjuha shqipe [giuha shkipe], cu noima di limba arbinisheascã) easti unã limbã Indo-Evropeanã zburatã di aproapea 7.6 milioani di oamini[1], nai ma multsilji di-tu Arbinishii, Kosovo, Republica ali Machidhunie shi Gãrtsiã, ma shi tu alti locuri tu apirita di notu a Evropãljei iu bãneadzã Arbineshi, ca cumu Muntinegru shi Sãrbia (Valea Presevo). Comunitãtsi di eta tutã, cari zburãscu dialecti arbinisheshtsã s-aflã arãspãnditi tu Gãrtsia, notlu ali Italie me[2], Sicilia shi Ucraina.[3] Tu diaspora modernã, s-aflã arbineshi tu Scandinavia, Elvetsia, Ghermãnia, Austria, Mãgirie, Marea Britanie, Turchie, Australia, Noaua Zeelandã, Olanda, Singapore, Brazilia, Canada shi Statili Uniti ali Americã.

Meshari alu Gjon Buzuku, prota carti scriatã pi arbinisheashti, anamisa di 20-li di Martsu 1554 shi 5-li di Yinaru 1555

DialectiModificare

Aribinisheasca easti mpãrtsãtã tu doao mari dialecti: atselu ghegu shi atselu toscu. Arãulu Shcumbin easti lugursitu cã sinuripseshti dialectulu Ghegu, zburatu tu njeadzãnoapti, di dialectulu Toscu di-tu Notu. Ma suntu sh-alti dialecti ahoryea, ca cumu Arbëresh shi Arvanitika, cari suntu amisticãri anamisa di Ghegu shi Toscu, cu multi caracteristici arhaici (veclji). Aeshtsã suntu zburate tu Italie shi Gãrtsie.

ReferintsiModificare

  1. Omniglot—Albanian language [Limba arbinișeascâ|Limba arbinisheascã]
  2. http://www.minorityrights.org/1617/italy/albanians.html
  3. http://www.albanianlanguage.net/