Limba arbinișeascâ

Limba arbinișeascâ (shqip [șcip] i gjuha shqipe [giuha șcipe], cu noima di limba arbinișeascâ) easti unâ limbâ Indo-Evropeanâ zburatâ di aproapea 7.6 milioani di oamini[1], nai ma mulțiľi di-tu Arbinișie, Kosovo, Republica ali Machidhunie și Gârția, ma și tu alti locuri tu apirita di notu a Evropâľei iu bâneadzâ Arbineși, ca cumu Muntinegru și Sârbia (Valea Presevo). Comunități di eta tutâ, cari zburăscu dialecti arbinișeșțâ s-aflâ arâspânditi tu Gârția, notlu ali Italie[2], Sicilia și Ucraina.[3] Tu diaspora modernâ, s-aflâ arbineși tu Scandinavia, Elveția, Ghermânia, Austria, Mâgirie, Marea Britanie, Turchie, Australia, Noaua Zeelandâ, Olanda, Singapore, Brazilia, Canada și Statili Uniti ali Americâ.

Meshari alu Gjon Buzuku, prota carti scriatâ pi arbinișeaști, anamisa di 20-li di Marțu 1554 și 5-li di Yinaru 1555

DialectiModificare

Aribinișeasca easti mpârțâtâ tu doao mari dialecti: ațelu ghegu și ațelu toscu. Arâulu Șcumbin easti lugursitu câ sinuripsești dialectulu Ghegu, zburatu tu ńeadzânoapti, di dialectulu Toscu di-tu Notu. Ma suntu ș-alti dialecti ahoryea, ca cumu Arbëresh și Arvanitika, cari suntu amisticări anamisa di Ghegu și Toscu, cu multi caracteristici arhaici (vecľi). Aeșțâ suntu zburate tu Italie și Gârție.

ReferințiModificare

  1. Omniglot—Albanian language [Limba arbinișeascâ]
  2. http://www.minorityrights.org/1617/italy/albanians.html
  3. http://www.albanianlanguage.net/