Frânție

(yinitâ di la Gallia)

Frãntsia icã Galia (frãntseascã: République française) easti unu statu tu Europa. Nai mai marli cãsãbã shi capitala easti Paris. Frãntsia easti parti di-tu Uniunea Europeanã. Statu aestu easti cunuscut trã culturã, arhitecturã ãi literaturã.

Flamburâ-a Galľiei
  • Suprafatsã: 674,843 km2
  • Populatsie: 65,350,000 bã. [1]
  • Densitati: 116 bã./km2
  • Capitala: Paris

Geografie

alâxire
 
Frãntsia

Nai ma marli cãsãbã shi capitala easti Paris.

Frãntsia ari sinuri cu Belgia, Luxemburg, Ghermãnia, Elvetsia, Italia, Monaco, Andorra shi Ispania. [2]

Relighia

alâxire
  • 51% romano-catolicã

Culturã

alâxire
 
Jules Verne, unu mari scriitoru di-tu Frãntsie

.

Literaturã

alâxire

Izvuri di nuntru

alâxire

Izvuri di nafoarã

alâxire
  1. Guvernlu a Frânțiľiei 8 Avgustu 2014
  2. Geografiľa Frânțiľiei 8-li di Avgustu 2014


Uniunea Europeană
Austria | Belghia | Cehia | Chipro | Croația | Danimarca | Estonia | Finlanda | Franța | Gârția | Ghermãnia | Irlanda | Italia | Letonia | Lituania | Luxemburg | Malta | Olanda | Portogallia | Polonia | Romãnia | Slovacia | Slovenia | Spania | Suidia | Ungaria | Vurgaria