Honoré de Balzac (a. 20 Mai 1799 – d. 18 Avgustu 1850) fu unu mari scriitoru frãntsescu tsi anyrãpsi prozã shi theatro.

Honoré de Balzac tu anlu 1842

Biografie alâxire

Honoré de Balzac easti faptu pi 20-li di Maiu 1799, tu Frãntsie.