Ara macao

Pasãre alâxire

Puljilji suntu ma multi turlii di prici cu truplu-acupiritu di peani, cu dintanã, tsi fac oauã sh-cu doauã aripti mãri cu cari azboairã. Pi Locu azboairã ma mult di 9000 de spetsii (turlii) di pulji.

Ca bunãoarã, pulji suntu: corbu, cioara, carabeulu, ciuciurlia, etc.

Morfologhii alâxire

Morfologhia externã:

 
Componente corpului pasãrilor
 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.