Capu tu omulu

CapModificare

Capu easti partea di nai ma nsus a trup-lui di om iu s-aflâ ncľisâ midua (acupiritâ prisuprâ di peru, ș-cu fața iu s-aflâ ocľii, narea, urecľili, gura, etc.).

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.