Coada easti mãdularlu di dinãpoi a prãvdzãloru, tsi-ansari dit truplu-a loru, di-aradã, ma nsus di curu, ca unã lugurii lungã shi suptsãri, icã partea cu peani tsi s-aflã tu dinãpoea-a truplui di puljiu; partea di dinãpoi, di-aradã ma suptsãri, a truplui di ndauã prici ca, bunãoarã, pesculu, nipãrtica, etc.

Coadã di gãljinã

Vedz shi

alâxire
 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.