Coada easti mâdularlu di dinâpoi a prâvdzâloru, ți-ansari dit truplu-a loru, di-aradâ, ma nsus di curu, ca unâ lugurii lungâ și supțâri, icâ partea cu peani ți s-aflâ tu dinâpoea-a truplui di puľiu; partea di dinâpoi, di-aradâ ma supțâri, a truplui di ndauâ prici ca, bunâoarâ, pesculu, nipârtica, etc.

Coadâ di gâľinâ

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.