Cicioru easti unu di dauâli mâdulari di nghios a omlui (di la gofu pânâ la deadzitili di cicioru) cari lu-agiutâ s-imnâ (și s-sta mprostu, s-da cluțati, etc.).

Cicioru

StructurâModificare

Partea di deavârliga di prinodlu di-tu mesea-a ciciorlui, ți agiutâ la nduplicarea-a lui, ari numa di dzinucľiu. Tu cicioarli suntu dzâți deadziti.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.