Polonia easti unu statu tu Evropa Centralã, cari ari sinuromati cu Ghermãnia tu ascãpitatã, Cehia shi Slovacia la notu, cu Ucraina shi Belarusu la apiritã shi cu Lithuania, Arusia shi Amarea Balticã la njiadzãnoapti.

Flambura ali Polonie
Polonia tu Uniunea Evropeanã

Polonia ari unã populatsie di 38,4 milioani (2016) di bãnãtori, nai ma multsi tu cãsãbadzli ma mari, ca cumu capitala istoricã — Cracovia, icã atsea di tora, Varshovia. Loc 312 696 км².[1][2]

Cunuscuts poloniː Modificare


Uniunea Europeană
Austria | Belghia | Cehia | Chipro | Croația | Danimarca | Estonia | Finlanda | Franța | Gârția | Ghermãnia | Irlanda | Italia | Letonia | Lituania | Luxemburg | Malta | Olanda | Portogallia | Polonia | Romãnia | Slovacia | Slovenia | Spania | Suidia | Ungaria | Vurgaria
  1. Główny Urząd Statystyczny, dane za rok 2018, stan na 01.01.2018. [1]
  2. Bankier.pl, Powierzchnia Polski wzrosła o 1643 ha [2]