Vedz și Locu

Pimintulu (icâ țârna) easti luguria di cari easti faptâ loclu ți-l câlcâm cându imnâm nafoarâ pri padea goalâ (di cari easti faptu muntili gol fârâ chețrâ ș-earbâ, câmpul lucrat ninti di siminari ș-fârâ earbâ, etc.).

Câmpu cu loess (unâ turlie di pimintu) tu Ghermanie

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.