Erghili sun multi soi di planti tsi crescu cathi anu, njits sh-cu frãndzãli ca apali suptsãri, verdzã tsi fatsi ghela a prãvdzãloru (ca: di banã, a oailjei, a caprãljei, a callui etc.).

Earbã

Specii alâxire

  1. earbã di nipãrticã, earbã di sharpi = earbã di-tu pãrmithtili armãneshti, tsi da banã, tsi lu nyeadzã omlu mortu;
  2. earbã di neagãrshiri (di-agãrshiri) = earbã di-tu pãrmithtili armãneshti, tsi-lu fatsi omlu s-nu-agãrshascã (s-agãrshascã);
  3. earbã di somnu = earbã di-tu pãrmithtili armãneshti, tsi-lu fatsi omlu s-lu-acatsã somnul;
  4. earbã di tsãneari = earbã di-tu pãrmithtili armãneshti, tsi-lu fatsi omlu s-nu-lji hibã fricã, tsi-lji da curagi;
  5. earbã di blãndã = earbã tsi-lu fatsi omlu s-acatsã gãrnutsã, blãndã (?);
  6. earbã a birbeclui = soi di earbã arisitã di birbecu (?);
  7. earbã di banã = numã tsi-lji si da a trifoljlui, a trifiljlui, a vutanãljei etc.
 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.