Muntili easti unu locu multu ma-analtu di loclu di deavãrliga (multu ma mari sh-analtu di ohtu).

Unu munti multu mari di-tu Alaska, cari ari 6 194 m nãlstimi

Muntili cu focu icã vulcanlu easti unu munti di-tu chipita a curi easi fumu, focu sh-arãuri di cheatrã tuchitã.

PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.