Pashtili (Grailu Mari icã Ngrei-Mari) easti dzua tu cari crishtinjlji yiurtisescu Nyearea a Hristolui, tsi s-yiurtisescu 'n cafi anu, tu primuvearã.

Icoanã cu Seclu Nyearea a Hristolui, Seclul XIV, Constantinopol

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.o