Prumuvearâ

(yinitâ di la Primuvearâ)

Prumuveara easti treilji mesh tsi s-aflã namisa di earnã shi vearã (di-tu 23-li di Martsu tu 22-li (i 21-li) di Cirisharu) cãndu chirolu nchiseashti si ncãldzascã, da ploi multi shi virdeatsa sh-ponjlji nvirdzãscu; ãlji dzãtsi shi: primuvearã, primãvearã.

Prumuvearã dupu Giuseppe Arcimboldo, 1573.

Vedz shi alâxire