Pãunu (i piunaru) easti puljiu di casã tsi s-tsãni ti mushiteatsã, cã mascurlu ari peani mãri multu mushati, cu hromi yii, lutsiti, albastri-verdzã sh-unã coadã cu cari s-cãmãruseashti cãndu u disfatsi ca unã avritsã.

Cadhuru di Albertus Verhoesen (anu 1882)

Vedz shi

alâxire