Spectrulu a luńinii di videari

Hroma alâxire

Hroma easti bueaua tsi u-aspuni tu videari unu lucru lunjinat (dupã cum bati lunjina).

Ari ma multi zboarã trã hromã, ca bunãoarã: bueauã, boi, vãfii, rengã, renghi.

Vedz shi alâxire


 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.