Unu ocljiu di omu

Ochi alâxire

Ocljiulu easti unu di dauãli mãdulari dit fatsa-a omlui icã -a animaleloru cu cari el veadi tsi s-fatsi deavãrliga. Easti tu capu.

Alcãtuiri alâxire

Ocljiulu ari trei pãrtsã, coroida, sclerotica i retina (cari transmiti informatsia vidzualã tu creieru).

 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.