Molovishci (pi dialectulu local Malovishtea, alante nume: Маловишта, Маловиште, Μολοβήστη) easte unã hoarã tu reghionlu di Bitule, tu Machedonia di Nord. Populatsia-a hoarãljei easte anvãrligã di 1.200 di bãnãtori (tora), a di cãndu ira fundatã hoarã ira un cãsãbã njic, cu vãrã 4.000 di bãnãtori. Bãnãtorlji shi atumtsea shi tora ira sade armãnescu. Armãnjlji atsia vinirã nai ma multu ca pãrmãteftsã di Moscopole, a dupu atsea vinirã shi picurarlji di Gramoste.

Fișier:Molovishci1.jpg
Casile di tu hoarã Molovishci

Tu hoarã are trei biseritsi multu importante:

  • "Ay. Analipse" (Ayia Ascãpare)
  • "Ay. Ana" (Ayia Yiana)
  • "Ay. Vinirã", tsi easte nai ma mare hram (templu) cu cama di 80 di iconji.

Tu tricutlu tu hoarã functsionã patru sculiur tu cai sã-nvitsã pi armãneashce. Nai ma importantulu evenimentu-a hoarãljei Molovishci easte "Ethno-Festivalu Malovishtea" cai cathi an s-tsãne tu meshlji di vearã (Alunarlu-Avgustulu) tu cai sã-spune folclorlu, cãnticlu shi poezia armãnescu, di tu 2001. Festivalu sã-ndreapse di Organizatsia ti Promovare-a Hoarãljei Molovishci (EKE). Nai ma cunuscutã personã di tu Molovishci easte Constantin Belemace.