Moscopole (arbinishashce Voskopoja, gãrtseashce: Μοσχόπολις, Moscopolis or Moschopolis; machedoneashce: Москополе, Moskopole; sãrgheshce: Москопоље, Moskopolje) ira cãsãbã (tora easte sade unã hoarã) tu statlu Arbinishia di tora tu raionlu di Curceao. Ira formatã tu seculu XIV (anvãrligã di anlu 1333) shi ira mare tsentru ti pãrmãthia, cultura, educatsia shi politica a Armãnjlor. Moscopole u-avea protã tipoyrafia a Balcanlui, protã Univerzitate "Nea Academia" (Academia Nao) shi anvãrligã di 70 di biserits.

Fișier:Moscopole.jpg
Ethnosymvolo di Moscopole
Biserica tu Moscopole adratã anlu 1721
Fresche di nuntru di biserica

Numiru di bãnãtori alâxire

Gheografia alâxire

Moscopole azã s-aflã pi 21 km di Curceao, tu muntsãlji-a Arbinishiiljei di Not-Datlu, pi mãrilje di 1160 metri.Makedonji/Vlahi ditu Moskopole alâxireIzvuri di nuntru alâxire

Isvuri di Nafoarã alâxire

Alti alâxire

Caduri Moskopole 2010 alâxire