Moscopole (arbinishashce Voskopoja, gãrtseashce: Μοσχόπολις, Moscopolis or Moschopolis; machedoneashce: Москополе, Moskopole; sãrgheshce: Москопоље, Moskopolje) ira cãsãbã (tora easte sade unã hoarã) tu statlu Arbinishia di tora tu raionlu di Curceao. Ira formatã tu seculu XIV (anvãrligã di anlu 1333) shi ira mare tsentru ti pãrmãthia, cultura, educatsia shi politica a Armãnjlor. Moscopole u-avea protã tipoyrafia a Balcanlui, protã Univerzitate "Nea Academia" (Academia Nao) shi anvãrligã di 70 di biserits.

Biserica tu Moscopole adratã anlu 1721
Fresche di nuntru di biserica

Numiru di bãnãtoriModificare

GheografiaModificare

Moscopole azã s-aflã pi 21 km di Curceao, tu muntsãlji-a Arbinishiiljei di Not-Datlu, pi mãrilje di 1160 metri.Makedonji/Vlahi ditu MoskopoleModificareIzvuri di nuntruModificare

Isvuri di NafoarãModificare

AltiModificare

Caduri Moskopole 2010Modificare