Mãna easti unã di dauãli mãdulari (organi) a omlui cu cari acatsã lucri (unã di-unã parti sh-alantã di-alantã parti a truplui, tsi nchisescu di la umiru sh-bitisescu cu deadzitli) icã partea di nghios a aestui mãdularu (cu palma shi deadzitili).

Mãni

Vedz shi

alâxire
 
Commons
 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.