Mâna easti unâ di dauâli mâdulari (organi) a omlui cu cari acațâ lucri (unâ di-unâ parti ș-alantâ di-alantâ parti a truplui, ți nchisescu di la umiru ș-bitisescu cu deadzitli) icâ partea di nghios a aestui mâdularu (cu palma și deadzitili).

Mâni

Veḑ șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.