Atom di Hydroghenlu
Atom di Hydroghenlu

Fizicã alâxire

Fizica (gãrtseashti: φύσις (fisis), "naturã" shi φυσικῆ (phisiké), "shteari ti naturã") easte unã shtiintsã tsi easte ligatã cu aflare shi caracterizare a nomloru universali cari suntu aflati tu materie, energie, spatsiu shi chiro.

Izvuri di nuntru alâxire