Albu (fem. albã) easti unã hromã tsi sh-u-adutsi multu cu-atsea a lapti lui (a neauãljei, a azvestiljei, etc.).

Albu easti tsi easti curatu (cu truplu shi cu suflitlu) fãrã nitsiunã murdãrii icã lãeatsã tu inimã; cari nu-ari stepsu; (ii) tsi easti hãrios, caluziric;


Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.