Multi soiuri di albastru

Albaștri suntu luguriili cari au hroma-a țelui sirin. Soiurili di albastru au lundzimi di undâ ntre 420 și 490 di nanometri.