Albashtri suntu luguriili cari au hroma-a tselui sirin. Soiurili di albastru au lundzimi di undã ntre 420 shi 490 di nanometri.

Multi soiuri di albastru