Hidroxidu di natriu

Hidroxidu di natriu (icâ sodâ causticâ) easti unâ bazâ cu formula chimicâ NaOH, adratâ di-tu elementili natriu, hidrogenu i oxigenu.

Molecula